REGULAMIN SĄDECKA KARTA RABATOWA

1. Wydawcą i Emitentem SĄDECKIEJ KARTY RABATOWEJ jest BIURO PROMOCJI TURYSTYKI E-KARPATY.EU wchodzące w skład firmy F.U.H. MARKAND Marek Marecki z siedzibą w Miejscu Piastowym, ul. Jana Pawła II 35.
2. Idea SĄDECKIEJ KARTY RABATOWEJ skierowana jest do zarówno grup zorganizowanych jak i turystów indywidualnych oraz rodzin odwiedzających Beskid Sądecki.
3. Korzyści wynikające z posiadania karty określa informator będący integralnym załącznikiem do wydanej karty oraz umowy partnerów karty z jej Emitentem.
4. Wszelkie prawa autorskie związane z funkcjonowaniem karty i jej elementami graficznymi są własnością Emitenta (prawnie chronione).
5. Kartę otrzymuję się nieodpłatnie.
6. Rabaty i korzyści wynikające z karty nie łącza się z innymi rabatami i przywilejami oferowanymi przez partnerów karty.
7. Chęć skorzystania z SĄDECKIEJ KARTY RABATOWEJ powinno się zgłosić przed złożeniem zamówienia na daną usługę lub produkt.
8. Reklamację funkcjonowania karty można zgłaszać do jej Emitenta w formie elektronicznej lub pocztą tradycyjną. Reklamacje będą rozpatrywane w przeciągu 14 dni roboczych a odpowiedź będzie udzielona tą samą drogą, która wpłynęła reklamacja.
9. Emitent karty nie bierze odpowiedzialności za skutki wynikłe z wycofania się danego partnera z jej honorowania lub zaprzestania działalności opisanej w informatorze karty.
10. Ewentualne spory z funkcjonowaniem karty rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy w Krośnie.